Mobiliteit

Mobiliteit is en blijft een belangrijk beleidsthema op gemeentelijk vlak. Iedere gemeente in Vlaanderen beschikt al een tijdje over een gemeentelijk mobiliteitsplan.

Elk plan kent echter een houdbaarheidsdatum. Als een gemeente haar mobiliteitsplan wenst te herzien of te actualiseren, dan kan ik hierbij helpen. Moet een bepaald knelpunt in de gemeente grondiger onderzocht worden, dan mag u rekenen op een onderbouwd verkeerskundig advies.

Voor bepaalde aanzienlijke projecten die niet onderworpen zijn aan de milieueffectrapportage (MER) is in Vlaanderen sinds 3 juli 2009 een mobiliteitsstudie verplicht bij het indienen van een stedenbouwkundige aanvraag (vanaf 1/1/2018 heet dit een omgevingsvergunningsaanvraag). Deze mobiliteitsstudie, ook nog MOBER genaamd, is een evaluatie-instrument dat binnen het bestaande mobiliteitsbeleid de verwachte effecten van een plan of project inschat en eventueel bijsturingen aan het project of plan voorstelt. Duurzame mobiliteit staat hierbij steeds voorop. Een dergelijke mober wordt steeds in nauw overleg met de opdrachtgever opgemaakt.

Maar ook voor kleinere projecten wordt soms een mobiliteitstoets gevraagd. Ook hiervoor bent u op het juiste adres.

Milieueffectrapportage

Sommige grootschalige projecten of plannen zijn sowieso MER-plichtig.

Als erkend MER-deskundige voor de disciplines landschap, mens-mobiliteit en ruimtelijke aspecten kan ik behulpzaam zijn bij het opmaken van zowel een project- als een plan-MER, of een ontheffingsnota voor één van beide.

Ruimtelijke planning

Werken aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waarbij rekening wordt gehouden met de draagkracht en de ruimtelijke kwaliteit van een gebied is een ander beleidsdomein waarvoor ik kan instaan.

Concreet kan dit op planniveau vertaald worden in de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan of de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Bedrijven die voor hun uitbreidingsplannen een bestemmingswijziging nodig hebben, kunnen bij mij terecht voor de opmaak van een aanvraag tot planologisch attest.

Haalbaarheid naar realisatie toe en het zoeken naar een draagvlak zijn bij ruimtelijke planning belangrijke uitgangspunten. Deze principes werken zowel in de richting van de opdrachtgever als naar de goedkeurende instantie.