Mobiliteitsstudie winkelproject Castelein Veurne

PlaatsGemeente Veurne en Koksijde
OpdrachtgeverCastelein vervoer nv
Datumseptember 2013

NV Castelein Vervoer heeft de intentie om in haar leegstaande gebouwen, gelegen in de Koksijdestraat 8 te Veurne, een winkelcomplex in te richten, conform het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan bedrijventerrein Veurne II. Als voorbereiding op dit provinciaal RUP werd in 2004 door studiebureau Groep Planning een mobiliteitsstudie opgemaakt, waaruit bleek dat de inplanting van een grootwarenhuis op de bedrijvenzone verkeerskundig haalbaar was, mits enkele infrastructurele ingrepen. Aanvankelijk zou de firma Carrefour hieraan invulling geven, maar door een wijziging in haar beleidsstrategie werd dit plan afgeblazen. Vandaag zijn er drie andere kandidaten (GAMMA, AD Delhaize en een kringloopwinkel) om zich op dezelfde terreinen te vestigen. Hiervoor lopen er verschillende vergunningsprocedures, waarbij telkens de discussie opduikt van een gebrek aan inzicht in de actuele mobiliteitsproblematiek. Daarom werd begin 2013 een nieuwe mobiliteitsstudie opgestart. De studie fungeert als ‘startnota’ om later een samenwerkingsovereenkomst VII met het Vlaams gewest te kunnen afsluiten (voorheen mobiliteitsconvenant module 14). Deze ‘startnota’ is opgebouwd als een MOBiliteitsEffectenRapport (MOBER) en bestaat uit de verschillende onderdelen zoals aangegeven in de richtlijnen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse Overheid.

Het nieuwe winkelproject zal minder automobiliteit genereren dan het oorspronkelijk project, zodat een enkelstrooksrotonde zal volstaan. Maar ook een inrichting van het kruispunt met verkeerslichten kan de te verwachten verkeersstromen vlot verwerken en is zelfs meer compatibel met de categorisering van de N8 als primaire weg II. Ook voor het openbaar vervoer is een kruispunt met verkeerslichten te verkiezen.

Het project voorziet, conform het provinciaal RUP, een inrit op de N8 enkel vanuit de richting Koksijde. Het voordeel van deze inrit (geen omrijroute vanuit de richting Koksijde) dient te worden afgewogen tegen het nadeel van een mogelijk conflict met fietsers bij het dwarsen van het fietspad.

Aan de kant van de N35 is reeds in 2009 de beslissing genomen om het kruispunt met de Koksijdestraat in te richten als een rotonde, in het kader van de aanleg van vrijliggende fietspaden langsheen de N35.

Het aantal voorziene parkeerplaatsen in het voorliggende project komt zo goed als volledig overeen met de geraamde parkeerbehoefte.

Gezien er geen woningen voorkomen in de buurt van het project, is niet echt sprake van een verkeersveiligheid- en verkeersleefbaarheidsprobleem in en rond de projectsite. Wel zullen op termijn de verschillende rechtstreekse erfontsluitingen op de primaire weg N8 moeten verdwijnen door ze ook allemaal intern te laten ontsluiten.

Het winkelproject is vrij goed bereikbaar voor de fietsers, door de aanwezigheid van vrijliggende fietspaden langsheen de N8 en in de nabije toekomst ook langsheen de N35. Toch blijft er een knelpunt over, nl. de oversteekbaarheid van het kruispunt van de N8 met de Koksijdestraat voor fietsers. Het lijkt ons aangewezen om de oversteekbaarheid op dit kruispunt te verbeteren door het aanbrengen van middengeleiders en oversteeklijnen (samen met de plaatsing van verkeerslichten). Op die manier wordt ook de bushalte aan de overzijde van de N8 ter hoogte van het winkelproject veilig bereikbaar.

In de Koksijdestraat volstaat belijning ter hoogte van de in- en uitrit en eventueel het schilderen van fietssuggestiestroken.

Er bestaan mogelijkheden om het project nog beter te ontsluiten voor meer duurzame vervoermiddelen, zoals de fiets (o.a. voorzien van voldoende fietsenstallingen, promotiecampagnes), en het openbaar vervoer (mogelijke komst kusttram).

Ga terug naar "Referenties"