Vernieuwen mobiliteitsplan De Pinte

PlaatsGemeente De Pinte
OpdrachtgeverGemeentebestuur De Pinte
Datumjuni 2018

De gemeente De Pinte heeft besloten om haar gemeentelijk mobiliteitsplan volledig te herzien. Door middel van de sneltoets werd gekozen voor spoor 1.

In samenwerking met studiebureau BVP zorgt Patrick Maes voor het vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. De oriëntatienota werd in mei 2016 afgerond. Daarna werd gestart met de opmaak van een nieuw duurzaam mobiliteitsscenario. Dit werd opgebouwd aan de hand van drie gebiedsgerichte en twee thematische bouwstenen
- Een aangenaam dorpscentrum
- Een efficiënt en goed ontsloten stationsomgeving
- Een duurzaam Parkbos
- Een gedifferentieerd snelheidsbeleid 30-50-70
- Veilige en verkeersluwe fietsroutes doorheen de gemeente

Hierna werd een nieuw beleidsplan opgemaakt dat in juni 2018 definitief werd vastgesteld. Multimodale bereikbaarheid van het station De Pinte en Parkbos staat hierbij voorop. De stationsomgeving wordt optimaal bereikbaar volgens het STOP-principe. Aan de kant van het centrum worden geen bijkomende parkeerplaatsen voor de auto gecreëerd. De looproutes voor voetgangers worden veiliger en korter gemaakt. De fietssnelweg langsheen het station wordt verder uitgebouwd. Aan de kant van de Florastraat krijgt de bus een eindhalte dichter bij de perrons en kan eventueel een bijkomende autoparking een plaats vinden binnen een projectontwikkeling.

Bezoekers aan het Parkbos met de auto worden aan de rand ervan opgevangen (portalen grand Noble en Den Beer). Bij voorkeur wordt het portaal Grand Noble gekoppeld aan het doortrekken van tramlijn 7 langsheen de N43 Kortrijksesteenweg en omgevormd tot een volwaardige P&R. In dat geval verdient de bereikbaarheid van deze P&R vanuit De Pinte de volle aandacht.

Het gemeentelijke wegennet krijgt geen taakstelling voor doorgaand gemotoriseerd verkeer; de parallelle gewestelijke verbindingswegen N60 en N43, en de Klossestraat moeten deze rol opnemen. Waar deze straten het Parkbos dwarsen, krijgt de oversteekbaarheid voor voetgangers en fietsers extra aandacht. Overal wordt een snelheidsbeperking van 50 km/u ingevoerd behoudens op een aantal wegen buiten de bebouwde kom nabij Zevergem en op de N60. Beide dorpskernen worden aangeduid en ingericht als zone 30.